Nawigacja

Ogłoszenia

Ostatnio dodane ogłoszenia

     24.01.2014r.

     Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

 

Nabór na wolne stanowiska pracy animatorów sportu na obiektach "Orlik 2012"

Dyrektorzy Zespołów Szkół z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie

ogłaszają nabór na wolne stanowiska pracy animatorów sportu  na obiektach „Orlik 2012” przy Zespołach Szkół Nr 1 i Nr 3 w Sępólnie Krajeńskim oraz w Lutowie i  Wałdowie

Wymagania niezbędne dotyczące osoby starającej się o zatrudnienie na w/w stanowiska:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku animatora, tj. spełnianie jednego z poniższych warunków:
  • posiadanie kwalifikacji instruktora sportowego,
  • posiadanie kwalifikacji trenera sportowego,
  • posiadanie kwalifikacji nauczyciela wychowania fizycznego.

        •     wymóg opłacania składek ZUS od minimalnego wynagrodzenia (zgodne z

              wymaganiami operatora projektu „Lokalny Animator Sportu”).

2. Wymagania dodatkowe

 • zdolności organizacyjne, odpowiedzialność, systematyczność, rzetelność, sumienność, zaangażowanie, umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, dyspozycyjność, komunikatywność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych,
 • organizowanie i prowadzenie gier oraz zabaw ruchowych,
 • organizowanie pokazów i konkursów sportowych,
 • organizowanie i przeprowadzanie innych – uzgodnionych i zatwierdzonych przez zarządcę obiektu – form zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • zarządzanie powierzonym obiektem i jego wyposażeniem zgodnie z przeznaczeniem i na bieżąco usuwanie usterek,
 • dbanie o stan techniczny obiektu oraz porządek.

Realizacja ww. zadań odbywać się będzie przez 9 miesięcy, w dniach i godzinach określonych w punkcie 2b Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych stanowiącego załącznik do uchwały Nr LI/367/10 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 września 2010 r.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z przebiegiem pracy zawodowej,  
 • wypełniony kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzające okresy zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem – jeżeli posiada), 
 • oświadczenie  kandydata o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo sądowe,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie bądź oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku,
 • oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)”,
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 • program działań planowanych do realizacji przez animatora

 

5. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w kasie ZOOS w Sępólnie Krajeńskim, ulica Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie, do dnia 29 marca 2016 r. do godziny 15.30 z dopiskiem:  


Dotyczy naboru na stanowisko Animatora sportu na obiekcie

„Lokalny Animator Sportu” przy  Zespołach Szkół w Gminie Sępólno Krajeńskie.

 

Aplikacje, które wpłyną do ZOOS po powyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Po upływie terminu  składania  aplikacji  zostanie  utworzona  lista  kandydatów spełniających  wymogi  formalne.  Z kandydatami  zostaną przeprowadzone rozmowy  kwalifikacyjne w dniu 30 marca 2016 r.  o godzinie 10.00 w Zakładzie Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.

Umowa zlecenie z osobą wyłonioną w drodze naboru będzie zawarta na czas określony w wymiarze 9 miesięcy: od 01.04.2016 r. do  31.12.2016 r. 


 
Sępólno Krajeńskie, dnia 21.03.2016 r.          

                                                                                    Dyrektorzy Zespołów Szkół

                                                                                     Gminy Sępólno Krajeńskie

 

 

 

 

 

Sporządziła: Małgorzata Szczukowska

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Krajeńskim
  ul. Wojska Polskiego 34
  89-400 Sępólno Krajeńskie
 • 52 388 21 30

Galeria zdjęć